Het tijdperk van de wereldreligies. Religie in agrarische civilisaties en in moderne samenlevingen

Het lijkt er sterk op dat niet alleen de godsdienstpsychologie stilaan aan zijn einde komt in Vlaanderen, maar ook de godsdienstsociologie. Gelukkig is Staf Hellemans er nog een beetje mee bezig. Hij buigt zich over een drietal bijzonder interessante vragen. In de eerste plaats: hoe zal de religie veranderen onder invloed van de huidige processen van religieuze modernisering? Ten tweede: hoe kunnen de grootste religies die de wereld nu domineren en die alle ontstaan zijn in een agrarische samenleving, nu nog overleven in deze door steden en industrie overheerste maatschappij? Ten slotte: hoe veranderen religies bij de overgang van de ene naar de andere samenleving? Hellemans benadert zijn onderwerp niet alleen vanuit het perspectief van het verleden, maar maakt ook voorzichtige prognoses naar de toekomst toe. Hij reikt enkele zeer waardevolle tips aan die typerend zijn voor het floreren van het christendom. Als die worden losgelaten, dreigt men de terugval van die godsdienst eerder te bespoedigen dan te verhinderen. (ES)

S. HELLEMANS, Het tijdperk van de wereldreligies. Religie in agrarische civilisaties en in moderne samenlevingen, Zoetermeer/Kapellen (Meinema/Pelckmans), 2007
29,9 EUR