Beelden voor passie & hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw

Voor een zeer schappelijke prijs kan men dit heerlijk boek op de kop tikken. Bij de Walburg Pers verscheen deze belangrijke en omvangrijke studie omtrent een van de kleinste, maar een van de aantrekkelijkste en invloedrijkste religieuze uitingen van de Nederlanden in de Nieuwe Tijd: het devotieprentje. Verheggen neemt afstand van het odium waarmee dit kleinood in de kunstgeschiedenis behandeld wordt (inferieure volkskunst) en schetst een integrale geschiedenis van dit intrigerende fenomeen. In de inleiding wordt snel over de ontstaansgeschiedenis heengegaan (daar bestaat immers reeds voldoende literatuur over). Het eerste hoofdstuk wordt gewijd aan het gebruik van de prentjes. In hoofdstuk 9 wordt die draad weer opgenomen: prentjes ter verering en ter decoratie. De bijdragen daar tussenin behandelen verschillende types van bidprentjes: emblemata, prentjes in handschriften, suffragia… De Antwerpse santjes komen nauwelijks aan bod, daar de auteur zich toespitst op de Noordelijke Nederlanden. Deze prachtig geïllustreerde studie besluit met enkele belangwekkende bijlagen: een vertaling van de laatste sessie van het Concilie van Trente, thema's op suffragia, een aflaatbriefje… Een exhaustieve bibliografie en diverse indices sluiten deze belangrijke monografie af. (ES)
ISBN 90-5730-389-2

E.M.F. VERHEGGEN, Beelden voor passie & hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw, Zutphen (Walburg Pers), 2006
368 blz. en 39,95 EUR