Saxo Grammaticus. Hierocratical Conceptions and Danish Hegemony in the Thirteenth Century.

Wat Beda Venerabilis voor de oudste geschiedschrijving van Engeland betekent, is Saxo Grammaticus voor Denemarken. Zijn Gesta Danorum is de oudste geschiedenis van Denemarken (dertiende eeuw). Saxo is een clericus die op bevel van zijn aartsbisschop aan het werk begint. De eerste negen delen van het boek zijn louter mythologisch. De laatste zeven boeken zijn ‘historisch’. De schrijver van deze academische studie ontdekte echter dat zowel doorheen de mythologische als de historische boeken een dubbele rode draad loopt. Saxo is ervan overtuigd dat wereldlijke regeerders nood hebben aan een spirituele leidsman die boven hen staat, i.c. een aartsbisschop … Hij verdedigt met andere woorden de hiërocratie. Ten tweede ziet Saxo een ‘messiaanse’ rol weggelegd voor de Denen in de Scandinavische wereld. Het is de eerste keer dat zo uitvoerig en academisch verantwoord in het Engels wordt nagedacht over dit belangrijke boek. (VD)

A. MUCENIECKS, Saxo Grammaticus. Hierocratical Conceptions and Danish Hegemony in the Thirteenth Century., Amsterdam (ARC Humanities Press), 2017
64 EUR