Onze Verlossing: het werk van de drie-ene God

Van de Advent tot Pinksteren herdenkt de Kerk wat Christus gedaan heeft: zijn menswording, zijn leven tusssen de mensen, de wonderen die Hij heeft verricht en de leer die Hij verkondigd heeft, zijn lijden om ons te verlossen uit de zonde die ons van God gescheiden houdt, om tenslotte te verrijzen en naar de Vader terug te gaan, die Hem naar de wereld gezonden heeft. Hij heeft ons ook gezegd dat dit niet zijn werk was, maar dat Hij alles heeft volbracht in gehoorzaamheid aan de Vader.

Christus sprak niet enkel over de Vader. Hij sprak ons ook over de Geest die de band is tussen Hem en de Vader, dit wil zeggen dat de Vader uit liefde voor de wereld zijn Zoon gezonden heeft en dat de Zoon uit diezelfde liefde voor de Vader die opdracht heeft vervuld. Daarom heeft de Vader Hem, door de Verrijzenis en de Hemelvaart, verheven en verheerlijkt. En opdat dit werk blijvend zou zijn, in ieder mens zou blijven voortleven, heeft Hij ons ook de Geest gezonden die de Voltooier is van dit goddelijk intitiatief. Hij zal dit in ons tot leven brengen, ons het inzicht en de kracht geven om naar zijn woord te leven, want Hij wil de mens die Hij geschapen heeft, in zijn goddelijke liefde betrekken. Wij mogen bij Hem thuis zijn en Hij verwacht dat Hij ook in ons mag leven. Zijn vrede en zijn geluk zal onze vrede en ons geluk worden.

Nadat de Kerk al die mysteries heeft herdacht en gevierd, wil zij tot slot van de liturgische feesten aan de drie-ene God, Vader, Zoon en Geest, de eer en de hulde brengen die Hem toekomt; zij wil Hem vragen dat Hij de Kerk die Hij gesticht en gezonden heeft om zijn werk verder te zetten, tot het einde van de tijden zou blijven beschermen en behoeden.

De grootste en de diepste dank kunnen wij betuigen door te bidden dat de H.Geest ons zou bezielen om het werk van de Zoon te doen groeien over de ganse wereld. Wij moeten getuigen van Christus, opdat de wereld zou geloven dat de Vader Hem in de kracht van de Geest gezonden heeft om ons het eeuwig leven te kunnen geven. Bidden wij voor de Kerk die altijd, maar vooral in deze tijd, een zware crisis doormaakt. Het is immers langs de Kerk dat de duivel de strijd aanbindt tegen God en zijn plan met de mens.