Echte broeders en zusters in Christus (Mc 3, 20-35)

Menselijke neigingen en passies kunnen het halen op de genade en de liefde van God De verleiding van de wereld kan sterker zijn dan de uitnodiging van Christus om met Hem te leven. "Het vlees is zwak", zei Jezus.

Voor die zonde is Christus gekomen. Hij heeft zelfs willen sterven om ze te genezen. Die zonden kunnen kleiner zijn en groter. Er is echter een zonde die zich tegen Chris-tus keert, tegen zijn persoon, een zonde die de eigengereid-heid niet kan erkennen, haar zelfs als waarheid wil verheffen. Het is de zonde die niet enkel voorbij ziet aan wat Christus gedaan heeft, maar Hem zelfs miskent om voorrang te geven aan eigen gelijk. Deze zonde zoekt de maatstaf van denken en doen bij zichzelf en sluit daarom iedere mogelijkheid tot vergiffe-nis uit. Waar het dus op aankomt is, dat Christus en wij met Hem, de zonde en het kwaad kunnen overwinnen.

Dit maakt het evangelie duidelijk door het verhaal waar de familie van Christus naar Hem vroeg om Hem te spreken. Dit was voor Jezus de gelegenheid om zijn toehoorders erop te wijzen, dat zelfs de natuurlijke familiebanden ondergeschikt zijn aan de roepstem en de verbondenheid met Hem. Iedereen kan deel uitmmaken van de familie die Hij wil stichten. Wanneer Hij zei: "Mijn moeder en mijn broeders en zusters zijn zij die de wil van mijn Vader volbrengen" heeft Hij de liefde voor zijn moeder en haar liefde voor Hem niet ontkend. Hij wijst daarmee juist op de diepere ingesteldheid van Maria, want ook zij heeft de goddelijke wil aanvaard door te zeggen: "Zie de dienstmaagd des Heren", toen de engel haar vroeg moeder van God te worden. Hij heeft daarmee ook niet ontkend dat Maria zijn moeder is, maar hij heeft willen duidelijk maken dat Hij méér is dan enkel de Zoon van Maria; Hij is ook de Zoon van de Vader in de hemel. "Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn" zei Hij tegen zijn ouders toen zij Hem in de tempel hadden teruggevonden. Hij is Degene die de strijd moest aanbinden met degene die er enkel op uit is kwaad te berokkenen en mensen in het verderf te storten.

Het is die diepere ingesteldheid waartoe ook wij zijn geroepen en die Hij in ons wil zien leven. Met de liefde die Hij zijn moeder toedraagt, wil Hij ook ons beminnen, opdat wij met Hem, vrij van zonden voor de Vader zouden leven.

Heer Jezus, maak ons duidelijk en leer ons begrijpen dat wij slechts het volle geluk bereiken wanneer wij kiezen voor U, wanneer wij erkennen dat wij niet enkel mensen zijn van deze wereld, maar dat wij geschapen zijn naar uw beeld en gelijkenis, geroepen om eens in uw Rijk te leven. Wij geloven dat Gij de overwinning hebt behaald op al wat kwaad is en zondig in deze wereld.